Upravljanje projektima

upravljanje projektima

Upravljanje projektima se odnosi na planiranje, organiziranje, vođenje i kontrolu projekata uz jasno definirane početne točke i krajnje rezultate.

Upravljanje projektima uključuje različite faze i aktivnosti, uključujući:

Inicijacija: Ova faza uključuje identifikaciju potrebe za projektom, definiranje ciljeva i izrade početnog plana. Također se vrši procjena izvodljivosti projekta.

Planiranje: U ovoj fazi se detaljno definiraju ciljevi projekta, identificiraju se aktivnosti, resursi, vremenski okviri, budžet i rizici. Kreira se projektni plan koji će služiti kao osnova za izvođenje projekta.

Izvođenje: Ova faza podrazumijeva provođenje plana i koordinaciju aktivnosti kako bi se ostvarili ciljevi projekta. Uključuje raspodjelu resursa, vođenje tima, nadgledanje napretka, rješavanje problema i komunikaciju sa stranama uključenim u projekt.

Kontrola: U ovoj fazi se prati napredak projekta u odnosu na plan i poduzimaju se korektivne akcije ako je potrebno. Osigurava se da se projekat izvodi u skladu sa definiranim ciljevima, vremenskim rokovima, budžetom i kvalitetom.

Završetak: Kada su ciljevi projekta ostvareni, projekat se zatvara. Ova faza uključuje formalni prihvat rezultata projekta, dokumentiranje postignuća i pripremu za prelazak na slijedeći projekt ili fazu.

Upravljanje projektima obuhvata i vještine kao što su timski rad, komunikacija, pregovaranje, planiranje resursa, upravljanje rizicima i donošenje odluka.

Također se koriste različiti alati i tehnike za upravljanje projektima.

Također pogledajte: